©       InterCamp    

 

# Verejnoprospesna organizacia InterCamp odborne pôsobi na uzemi ČR/SR. # Je clenom medzi-narodneho zdruzenia profesijných PO+FO SYNDIKat.pro